Cari Blog Ini

Kamis, 01 Oktober 2015

HADITS JUAL BELI (kitab Jual beli Imam Bukhari)

Artikel ini dicopy paste dari:
http://hadits.stiba.ac.id/?type=bab&id=18&imam=bukhari

kitab Jual beli Imam Bukhari

Daftar Bab:

 1. Jual beli munabadzah
 2. Larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta, sapi dan kambing..
 3. Jika mau, ia boleh mengembalikan hewan musharrah (tidak memerah susunya hingga tampak besar saat dijual), dan bagi yang sudah memerahnya maka wajib menyertaan satu sha' kurma
 4. Menjual budak yang berbuat zina
 5. Jual beli dengan kaum wanita
 6. Apakah boleh orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah?
 7. Pendapat yang tidak membolehkan orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah
 8. Orang kota tidak boleh membeli dari orang kampung dengan perantara calo
 9. Larangan untuk menghadang kafilah dagang (sebelum sampai pasar),
 10. Batas bolehnya penghadangan (kafilah dagang)
 11. Membuat beberapa syarat dalam jual beli yang tidak halal
 12. Menjual buah kurma dengan buah kurma
 13. Menjual buah anggur dengan buah anggur, makanan dengan makanan
 14. Menjual gandum dengan gandum
 15. Menjual emas dengan emas
 16. Menjual perak dengan perak
 17. Menjual dinar dengan dinar secara tempo
 18. Menjual perak dengan emas secara tempo
 19. Menjual emas dengan perang secara tunai
 20. Jual beli muzabanah
 21. Menjual kurma pada pohonnya, dan jual beli Araya
 22. Penjelasan tentang Araya
 23. Menjual buah sebelum nampak kematagannya
 24. Menjual kurma sebelum nampak kemataganya
 25. Jika menjual kurma sebelum nampak kematangannya, kemudian terkena hama
 26. Membeli makanan sampai batas tertentu
 27. Bila menginginkan untuk menjual kurma dengan kurma yang lebih baik
 28. Orang yang menjual pohon kurma yang telah matang buahnya,
 29. Menjual tanaman dengan makanan dengan cara ditakar
 30. Menjual pohon kurma dengan batangnya
 31. Jual beli mukhabarah
 32. Menjual jumar dan memakannya
 33. Orang yang memberlakukan urusan disetiap tempat sesuai dengan kebiasaan yang mereka kenal dengan dalam jual beli
 34. Seorang rekan membeli dari teman serekannya
 35. Menjual tanah, rumah dan barang dagangan secara umum tanpa dibagi
 36. Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya, kemudian orang tersebut rela
 37. Jual beli dengan orang-orang musyrik dan ahlul harbi
 38. Membeli, menghibahkan dan memerdekakan buda dari orang kafir harbi
 39. Kulit bangkai sebelum disamak
 40. Membunuh babi
 41. Tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan menjualnya
 42. Menjual gambar-bambar yang tidak bernyawa dan hal-hal yang dilarang
 43. Haramnya bisnis khamer
 44. Dosa orang yang menjual khamer
 45. Menjual budak, dan hewan dengan hewan secara tempo
 46. Jual beli budak
 47. Menjual budak mudabbar
 48. Bolehkah bersafar dengan budak wanita menyuruhnya istibra` (membersihkan rahim dari keberadaan benih)
 49. Jual beli bangkai dan patung
 50. Harga anjing
 51. Firman Allah "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.."
 52. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat
 53. Tafsir syubhat
 54. Perkara yang perlu dijauhi dari perkara syubhat
 55. Barangsiapa tidak melihat perkara yang syubhat
 56. Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki."
 57. Orang yang tidak memperhatikan kehalalan masalah usaha
 58. Berniaga di daratan
 59. Keluar untuk berniaga
 60. Berniaga di lautan
 61. Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki"
 62. Firman Allah "...nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…"
 63. Barangsiapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya
 64. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam membeli dengan cara tempo
 65. Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya
 66. Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri
 67. Memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan
 68. Memberi tangguh kepada orang yang kesulitan
 69. Jika dua orang yang bertransaksi berlaku terus terang dan tidak menutupi
 70. Menjual kurma dengan campuran
 71. Penjelasan tentang penjual daging dan penjagal
 72. Sesuatu yang dapat membatalkan, kebohongan dan tindakan menyembunyikan dalam jual beli
 73. Firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda…"
 74. Pemakan riba, saksi dan penulisnya,
 75. Orang yang memberi makan riba
 76. Firman Allah "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah . Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"
 77. Sumpah yang makruh dalam jual beli
 78. Tukang sepuh
 79. Penjelasan tentang tukang gigi dan besi
 80. Penjelasan tentang tukang jahit
 81. Penjelasan tentang tukang tenun
 82. Penjelasan tentang tukang kayu
 83. Imam membeli kebutuhannya sendiri
 84. Membeli hewan dan keledai
 85. Pasar yang ada di masa jahiliyah
 86. Membeli unta yang sakit
 87. Menjual senjata saat terjadinya fitnah
 88. Penjelasan tentang penjual minyak wangi, dan menjual misik
 89. Penjelasan tetang tukang bekam
 90. Bisnis sesuatu yang haram untuk dikenakan bagi laki-laki dan perempuan
 91. Pemilik barang lebih berhak untuk menawarkan barang
 92. Kapan batas waktu khiyar
 93. Jika tidak ditentukan waktu khiyarnya, apakah jual beli tersebut boleh?
 94. Dua orang yang bertransaksi boleh melaukan khiyar selama belum berpiasah
 95. Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan
 96. Jika penjual melakukan khiyar, apakah jual beli boleh dilakukan?
 97. Bila seseorang membeli sesuatu, kemudian saat itu juga ia hibahkan sebelum keduanya berpisah…
 98. Tipu daya yang dilarang dalam jual beli
 99. Penjelasan tentang pasar
 100. Larangan membuat keributan di pasar
 101. Takaran atas orang yang menjual dan membeli
 102. Disunnahkan menakar makanan yang dijual
 103. Sha' dan mud Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam
 104. Penjelasan tentang jual beli dan penimbunan
 105. Menjual makanan sebelum diterima, dan menjual sesuatu yang bukan miliknya
 106. Pendapat yang mengatakan "Orang yang membeli sesuatu dengan serampangan (tanpa ditakar) maka ia tidak boleh menjualnya kembali hingga membawanya ke rumahnya.."
 107. Ketika membeli barang atau hewan, lalu ia meletakkannya pada penjual atau meninggal sebelum barang diterima
 108. Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya, sehingga
 109. Jual beli muzabanah
 110. Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang mengatakan "Jual beli semacam itu tidak boleh…"
 111. Jual beli gharar, dan menjual janin yang ada dalam perut
 112. Jual beli mulamasah
Visi dan Misi Pesantren Blogger: Menjadi komunitas Blogger Santri Pengusaha yang beribadah dengan Ngeblog Nyantri Wirausaha. email pengelola: pesantrenblogger@gmail.com Blog: www.pesantrenblogger.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar